София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Schety

Schety e комплексна многофирмена счетоводна система предназначена както за големи фирми, малки и средни предприятиа, така и за счетоводни къщи.

Schety допуска едновременна работа с неограничен брой фирми с индивидуален сметкоплан на различни езици с до седем цифрени сметки с до девет нива на аналитичност.

Schety позволява автоматично контиране, осчетоводяване и приключване.

Schety е съобразена с националните и международни счетоводни стандарти.

Ведомости

Ведомостите и отчетите генерирани от системата са групирани, както следва:

Общо счетоводство

В тази група се всички стандартни счетоводни отчети:

 • Главна книга;
 • Оборотна ведомост;
 • Отчет за приходите и разходите;
 • Счетоводен баланс;
 • Отчет за паричните потоци;
 • Отчет за собствения капитал;
 • Статистически форми;
 • Счетоводни справки;
 • Аналитични и хронологични журнали.

Разчети с ДДС

Тук са необходимите за данъчната администрация:

 • Дневник на покупките;
 • Дневник на продажбите;
 • Справка - Декларация за ДДС;
 • ВИЕС декларация;
 • Дискета с дневниците за месеца.

Разчети с Контрагенти

Включва справки за зададен период по документи за:

 • Задължения към доставчици;
 • Задължения на клиенти;
 • Задължения по вътрешни разчети;
 • Опис на издадените фактури с плащанията по дати.

Складово стопанство

В тази група са ведомостите за материалната отчетност:

 • Движение и наличности по складове и сметки;
 • Приход и разход по сметки и складове;
 • Хронологични ведомости.

Каса и Банка

Извеждат се справки за:

 • Текуща наличност и движение по каси и банкови сметки;
 • Хронологични ведомости.

Амортизации

Включва ведомости за амортизацията на ДА:

 • Амортизационен план - счетоводен и данъчен;
 • Амортизационен опис - счетоводен, данъчен и сравнителен;
 • Инвентарна книга;
 • Опис на бракувани или продадени ДМА.