София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Paraley

Paraley изчислява заплати, отпуски, нощен и извънреден труд при щатно, бригадно, премиално, индивидуално и почасово заплащане.

Paraley печата заповеди за назначаване, преназначаване, освобождяване и отпуск; щатно разписание; служебни бележки; ведомости, фишове, партиди и рекапитулации.

Paraley извежда файлове с данни за НОИ и НАП.

Paraley позволява едновременно обслужване на неограничен брой фирми от неограничен брой работни места.

Описание

Paraley е единна система, която интегрира всички дейности по управлението на човешките ресурси във фирмата.

Работата с Paraley условно е разделена на три групи дейности:

  • Настройки - администриране на системата;
  • Кадри - управление движението на персонала;
  • Заплати - изчисляване заплащането на труда.

Paraley е WEB - базирана система, която позволява достъп чрез интранет и при определени условия, чрез интернет от която и да е точка на света.

Paraley притежава изключително интуитивен потребителският интерфейс позволяващ въвеждане на голям обем информация за кратко време без използване на мишка.

Paraley разполага със система за защита на данните гарантираща изключително оторизиран достъп. Поддържа се дневник отчитащ всички операции, извършени от всеки потребител. Архивирането и журнализацията на всички транзакции, гарантират пълното възстановяване на системата след хардуерни проблами.