София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Paraley

Paraley изчислява заплати, отпуски, нощен и извънреден труд при щатно, бригадно, премиално, индивидуално и почасово заплащане.

Paraley печата заповеди за назначаване, преназначаване, освобождяване и отпуск; щатно разписание; служебни бележки; ведомости, фишове, партиди и рекапитулации.

Paraley извежда файлове с данни за НОИ и НАП.

Paraley позволява едновременно обслужване на неограничен брой фирми от неограничен брой работни места.

Кадри

Тук са включени всички дейности по управление на персонала:

  • Поддържане на номенклатури свързани с щатното разписание като номеклатура на звената, номенклатура на длъжностите и др.
  • Печат на заповеди за назначаване, преназначаване, освобождаване, отпуск, надбавки за прослужено време, допълнителни споразумения;
  • Поддържане на личен картон и трудова книжка на всеки служител.
  • Автоматизирано отчитане на неизползван платен годишен отпуск на служителите след преминаване в нова календарна година;
  • Автоматизирано изготвяне на годишен и тримесечни отчети за НСИ;
  • Автоматично извеждане на уведомления по чл.62, ал.4. от КТ при сключване на нов трудов договор, промяна в клаузите на съществуващ, прекратяване на трудовите взаимоотношения.
  • Генериране на всевъзможни кадрови справки, необходими за управлението на фирмата и отношенията с държавни и общински органи, както и за статистиката.