София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

Paraley

Paraley изчислява заплати, отпуски, нощен и извънреден труд при щатно, бригадно, премиално, индивидуално и почасово заплащане.

Paraley печата заповеди за назначаване, преназначаване, освобождяване и отпуск; щатно разписание; служебни бележки; ведомости, фишове, партиди и рекапитулации.

Paraley извежда файлове с данни за НОИ и НАП.

Paraley позволява едновременно обслужване на неограничен брой фирми от неограничен брой работни места.

Заплати

Тази група обхваща дейностите по изчисляване на заплащането на труда и определяне на данъците и вноските за социално и здравно осигуряване на работодателя и служителите:

 • Изчисляване на заплатите и надбавки за нощен и извънреден труд при щатно, бригадно, премиално, индивидуално или почасово заплащане на база на маршрутни и работни карти с вложеното време, часова заплата и коефициент на трудово участие или изработените изделия или дейности.
 • Печат на фишове и ведомости с предварителен оглед на екрана:
  - Фишове за заплати - печатат се по единично или групово, по един или по няколко на страница;
  - Авансова ведомост - поименен списък, сборна по звена и общо за фирмата;
  - Разплащателна ведомост - поименен списък, сборна по звена и общо за фирмата;
  - Опис по начисления и удръжки;
  - Партидна книга;
 • Извеждане на различни рекапитулации по начисленията и удръжките по желан от потребителите начин, включително:
  - Таблица 2 - за осчетоводяване на заплати по счетоводни сметки;
  - Рекапитулация по категории;
  - Рекапитулации по Начисления и удръжки - за родени до и след 1960;
  - Рекапитулация за Нареждания за привеждане на сумите за ДОД и осигуровки;
  - Рекапитулация по източници на заплащане;
 • Извеждане на различни справки за всеки човек - месечни или за период, по една или комбинации от няколко начисления и удръжки.
 • Създаване на файлове с информацията за СО и ЗО за НОИ и НАП. За това ТОПСОФТ има издаден лиценз от НОИ. Данни за НОИ за всеки човек се генерират автоматично с възможност за корекции.
 • Извеждане на справки за статистика и анализ, като:
  - Информация за средна работна заплата,
  - Баланс на работното време,
  - Разпределение на ФРЗ за произволен период.
 • Обработка на граждански договори, включваща:
  - печат на граждански договори, сметки за изплатени суми, декларации и служебни бележки (изходът за печат е в Microsoft Word, което Ви дава възможност за допълнително форматиране);
  - автоматизирано изготвяне на справка и файл за НАП - Декларация обр.№1;
  - автоматизирано изготвяне на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови правоотношения (справка по чл.73 от ЗДДФЛ), както и възможност за запис на информацията във файл;
  - Извеждане на Рекапитулация за сумите по граждански Договори.
 • Окончателно преизчисляване ДОД.
  Системата позволява основният работодател автоматично да преизчисли данъка върху доходите от трудови правоотношения на годишна база.
 • Експортиране.
  Системата е специално пригодена да оформя данните, така както изискват системите за електронно банкиране на Райфайзен банк, ДСК, Уникредит Булбанк и позволява лесно адаптиране към други подобни системи за електронно банкиране и безкасови транзакции.