София, бул. Джеймс Баучер 75
тел. 02 8685167
gsm: 088 9256738
имейл:

DEFTY

Defty е гъвкава компютърна система за управление на автосервизи, предназначена както за отделен автосервиз, така и за верига от сервизи с централно управление.

Defty обслужва всички дейности и цялостния документооборот в произволен по големина автосервиз.

Defty улеснява ежедневната работа на всички служители в автосервиза, спомага за бързото и точно обслужване на клиентите, показва реалната картина на цялостната дейност извършвана във фирмата.

Сервиз

Управлението на ремонтните дейности включва:

Приемане на автомобила.

При приемане на автомобила се създава сервизна поръчка. Описват се данни за автомобила (Регистрационен №, Рама №, Марка, Модел, Двигател, Пробег) и данни за собственика (Име, Адрес, Телефон). Отпечатват се Карта за базов преглед и Работна карта.

Ремонт на автомобила и влагане на резервни части.

Работните карти могат да се актуализират по време на целия ремонт, като се добавят нови резервни части и ремонтни дейности или някои отпадат.
Описаните в Работните карти резервни части се резервират в скалда, за да се избегне неточна информация при преглед на наличностите.

Приключване на поръчката и издаване на документи.

При приключване на поръчката автоматично се създава документ за намаляване на складовите наличности, може да се издаде фактура, гаранционна карта и приемо - предавателен протокол.

Справки свързани с дейността на автосервиза.

  • Досие на автомобил.
  • Досие на клиент.
  • Резервирани части по поръчки.
  • Закрити и незакрити поръчки за период от време.
  • Ремонтни дейности по механици за период от време.